Regulamin

REGULAMIN FIT BODY STUDIO
I. Definicje.
1. Regulamin – oznacza regulamin FIT BODY STUDIO, w którym zostały określone zasady korzystania z usług fitness, wellness, kosmetologicznych oraz kosmetologii estetycznej.
2. STUDIO – FIT BODY STUDIO przy ul. Zakładowej nr 18b, 50-231 Wrocław, którego właścicielem jest Beata Pastusińska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAREX”, ul.Sołtysowickiej 5a, 51-168 Wrocław, NIP: 911-144-54-83.
3. Pracownik – osoba wykonująca usługę w STUDIO w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
4. Klientka – pełnoletnia kobieta oraz kobieta niepełnoletnia powyżej 16 roku życia, która korzysta z usługi za wyraźną zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. 
5. Usługa – rozpoczęty lub zakończony zabieg kosmetologiczny, fitness, wellness lub kosmetologii estetycznej świadczony przez Pracownika Salonu.
II. Postanowienia ogólne.
1. Godziny otwarcia Salonu: – od poniedziałku do piątku od 9 do 19 oraz w soboty od 9 do 15, w niedziele STUDIO jest nieczynne; – w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy STUDIO jest nieczynne; – za zgodą Pracownika Salonu istnieje możliwość dopasowania godzin wizyty Klienta do jego indywidualnych potrzeb.
2. Klienci STUDIO mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do zabiegu.
3. Zakup usługi oferowanej przez STUDIO jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zabiegu lub innych produktów oferowanych przez STUDIO oraz akceptację warunków Regulaminu.
III. Rezerwacje.
1. Klient może umówić termin wykonania zabiegu w STUDIO osobiście, telefonicznie pod numerem +48 535 664 993, e-mailowo na adres fitbodystudiowroclaw@gmail.com lub on-line przez stronę internetową www.fitbodystudio.pl .
2. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub w rozmowie z Pracownikiem Salonu.
3. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 10 minut przed umówioną godziną.
4. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta.
5. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Pracownika Salonu, żaden z etapów usługi nie zostanie skrócony.
6. W przypadku spóźnienia Klienta STUDIO zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, z jednoczesnym utrzymaniem pełnej ceny za świadczoną usługę, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji i niewykonania zabiegu.
7.STUDIO zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie poinformowany przed upływem 24 godzin od terminu zabiegu, z wyjątkiem sytuacji losowych i niezależnych od Pracownika Salonu, gdzie termin 24 godzin może być niedochowany.
IV. Cennik i płatność.
1. Ceny świadczonych usług i innych produktów są podane w cenniku dostępnym w siedzibie Salonu oraz na stronie internetowej www.fitbodystudio.pl
2. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonany lub rozpoczęty zabieg.
3. W STUDIO udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą za pomocą terminala.
4. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na określone zabiegi oraz inne produkty. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości w czasie trwania promocji. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
5. Promocje i rabaty oferowane Klientom STUDIO nie łączą się.
6. Jeżeli zabieg jest podzielony na kilka etapów, wykonywanych w różnych terminach, to niewykonanie zabiegu z przyczyn opisanych pkt V ppk 6 i 7 Regulaminu nie powoduje zwrotu uiszczonej ceny.
7. W STUDIO dostępne są także Vouchery, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonych zabiegów w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu Vouchera. Zasady zakupu i korzystania z Vouchera zostały opisane w osobnym regulaminie www.fitbodystudio.pl
V. Świadczone usługi.
1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na wiek, stan zdrowia, przebyte choroby lub tryb życia albo inne czynniki (np. ciąża, rozrusznik, przyjmowanie określonych leków itp.) nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Wywiad zostaje przeprowadzony zgodnie z kartą wywiadu, która jest dostępna w siedzibie STUDIO.
2. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie zabiegu jakiejkolwiek biżuterii oraz wyłączenia urządzeń elektrycznych mogących zakłócić działanie wykorzystywanego do zabiegu sprzętu.
3. Klient przed wykonaniem zabiegu zostaje powiadomiony o przeciwwskazaniach oraz skutkach ubocznych, jakie zabieg może wywołać, jak i zaleceniach pozabiegowych.
4. Przystąpienie do zabiegu jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta o akceptacji ryzyka jakie zabieg lub jego powikłania mogą spowodować.
5. Klient w trakcie zabiegu ma obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do dalszego przeprowadzenia zabiegu.
6. Jeżeli taki sam lub podobny rodzajowo zabieg stanowi kontynuację w ramach określonej serii, to Klient każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego zabiegu ma obowiązek poinformować Pracownika o swoim stanie zdrowia oraz skutkach jakie wywołał poprzedni etap zabiegu.
7. Pracownik ma prawo odmówić wykonania lub kontynuowania zabiegu, jeśli: w jego ocenie zachodzą wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa zdrowia lub życia Klienta przy przeprowadzeniu zabiegu; Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; Klient zachowuje się w sposób wulgarny lub agresywny; zakończenie zabiegu może nastąpić po godzinie zamknięcia STUDIO.
8. STUDIO i jego pracownicy nie odpowiadają za prywatne przedmioty pozostawione w szatniach oraz na terenie całej placówki.
9. Prosimy klientów o utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Studio, głównie w szatniach; niepozostawianie rzeczy typu: obuwie, żele pod prysznic itp.
VI. Reklamacja.
1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu świadczonej przez STUDIO usługi w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi lub wystąpienia niepożądanych efektów. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie internetowej STUDIO www.fitbodstudio.pl
2. Reklamację składa się w formie pisemnej osobiście w STUDIO lub listem poleconym za pośrednictwem placówki pocztowej na terenie RP na adres 50-231 Wrocław ul. Zakładowej 18b, FIT BODY STUDIO.
3. W treści reklamacji należy podać datę oraz opis świadczonej usługi, imię i nazwisko Pracownika, który wykonywał usługę, opisać zarzuty, załączyć fotografię miejsca, gdzie niepożądany efekt wystąpił (lub dokumentację medyczną), jak i przestawić dowód płatności za usługę.
4. Reklamacja spełniająca wymogi zawarte w pkt VI ppk 3 zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni liczonym od daty 3 otrzymania pisma.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje żądanie wykonania zabiegu korygującego w STUDIO przez innego Pracownika albo zwrot ceny uiszczonej za niepoprawnie wykonany zabieg.
6. W przypadku odmowy uznania reklamacji za zasadną, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed właściwym sądem, z zastrzeżeniem, że wszelkie spory winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Za wszelkie szkody powstałe w STUDIO w wyniku działania lub zaniechania Klienta lub innej osoby przebywającej na terenie STUDIO odpowiada bez ograniczeń sprawca lub opiekun prawny/ustawowy sprawcy, który wywołał szkodę.
2. Właściciel STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz inne przedmioty pozostawione na terenie STUDIO.
3. Na terenie STUDIO panuje zakaz nagrywania wizerunku i głosu oraz fotografowania Pracowników albo innych osób przebywających na terenie STUDIO, bez ich wcześniejszej zgody oraz nagrywania lub fotografowania sprzętu wyposażenia STUDIO bez zgody właściciela pod rygorem kary finansowej do kwoty 10.000 zł.
4. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez STUDIO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z póź. zm.) – polityka prywatności została przedstawiona w osobnym zapisie www.fitbodystudio.pl .
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie STUDIO są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu i stosować się do sugestii Pracowników. Klient korzystając z usług STUDIO jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
6. Niezastosowanie się przez Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań albo zatajenie okoliczności wymaganych w wywiadzie skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną usługę przez Pracowników i właściciela STUDIO.
7. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu na stronie www.fitbodystudio.pl / zakładka regulamin, Cennika usług / zakładka oferta oraz swoich kart wywiadu po uprzednim zgłoszeniu w siedzibie salonu 50-231 Wrocław ul. Zakładowej 18b.
8. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu.
9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Właściciel STUDIO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2021 roku.