Regulamin karnetów

REGULAMIN KARNETU FIT BODY STUDIO
I. Definicje:
1. STUDIO – FIT BIDY STUDIO przy ul. Zakładowej 18B, 50-231 Wrocław, którego właścicielem jest Beata Pastusińska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DAREX Beata Pastusińska, ul.Sołtysowickiej 5A, 51-168 Wrocław, NIP: 9111445483.
2. Usługa – rozpoczęty lub zakończony zabieg fitness, kosmetologiczny albo kosmetologii estetycznej świadczony przez Pracownika STUDIO.
3. Pracownik – osoba wykonująca usługę w STUDIO w ramach umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
4. KARNET – karta imienna lub na okaziciela posiadająca niepowtarzany numer identyfikacyjny do wykorzystania na dowolne usługi świadczone w FIT BODY STUDIO we Wrocławiu.
5. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia powyżej 16 roku życia, która dokonała zakupu Karnetu za zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia powyżej 16 roku życia, która korzysta z Karnetu za wyraźną zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
II. Postanowienia ogólne:
1. Karnet wystawiony jest na okaziciela, na określoną kwotę, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.fitbodystudio.pl
2. Karnet jest imienny i nie może być przeniesiony na inną osobę.
3. Karnet nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny oraz nie podlega zwrotowi w całości ani w niewykorzystanej części.
4. Przy realizacji Karnetu nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość Karnetu.
5. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Karnetu a ostateczną kwotą rozliczenia gotówką albo kartą płatniczą zgodnie z treścią Regulaminu STUDIO.
6. Zasady korzystania z usług STUDIO, płatności oraz reklamacje zostały przedstawione w Regulaminie STUDIO, który jest zapisem uzupełniającym niniejszy Regulamin www.fitbodystudio.pl /zakładka regulamin.
III. Termin ważności Karnetu:
1. Karnet jest ważny do dnia wskazanego w jego treści.
2. W przypadku gdyby w treści Karnetu nie została wskazana data ważności, wówczas Karnet jest ważny przez okres 1 miesiąca od daty zakupu.
3. Data ważności Karnetu nie ulega przedłużeniu.
4. Karnet nie łączy się z promocjami i rabatami.
5. STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za Karnet, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu Nabywcy albo utracił swoje cechy charakterystyczne, dzięki którym można było odczytać treść kwoty, numer Karnetu, datę ważności lub opis zabiegu.
IV. Zasady korzystania z Karnetu:
1. Karnet można wykorzystać na określony zabieg wskazany w treści Karnetu.
2. Karnet należy zrealizować w trakcie ilości wizyt wskazanych na Karnecie.
3. Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty celem realizacji Karnetu w STUDIO osobiście, telefonicznie lub mailem minimum dwa tygodnie przed upływem ważności Karnetu. Podczas rezerwacji należy podać numer Karnetu, określić zabieg oraz dane kontaktowe Użytkownika www.fitbodystudio.pl /zakładka regulamin.
4. Karnet należy okazać w STUDIO przed rozpoczęciem zabiegu.
5. STUDIO ma prawo odmówić zrealizowania Karnetu gdy: Użytkownik nie posiada przy sobie Karnetu, upłynął termin ważności Karnetu; uszkodzenia Karnetu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Karnecie lub nie dokonano wcześniejszej rezerwacji zabiegu.
V. Postanowienia końcowe:
1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin STUDIO dostępny na stronie internetowej www.fitbodystudio.pl zakładka regulamin oraz w siedzibie STUDIO.
2. Podczas składania zamówienia Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu STUDIO.
3. Przed dokonaniem rezerwacji zabiegu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu STUDIO.
4. STUDIO zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Karnetu bez uprzedzenia. Regulamin Karnetu wchodzi w życie z dniem 04.05.2021 roku.